- Wet op de Privacy

Wet op de Privacy

Toepassing Wet op de Privacy Pedicurepraktijk VoetZorg Schagen

 

Pedicurepraktijk VoetZorg Schagen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring wil ik u heldere en transparante informatie verstrekken hoe Pedicurepraktijk VoetZorg Schagen omgaat met uw persoonsgegevens.

Pedicurepraktijk VoetZorg Schagen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-

en – regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vastgelegd.

Dit betekend dat Pedicurepraktijk VoetZorg Schagen in ieder geval:

o   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

o   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

o   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens

o   Passende technische en  organisatorische maatregelen te hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

o   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelstelling waarvoor ze zijn verstrekt met vooraf uw duidelijke toestemming hiervoor en dit duidelijk vooraf met u besproken te hebben

 Indien u na het doornemen van de Toepassing Wet op de Privacy van Pedicurepraktijk VoetZorg Schagen, of in algemene zin, vragen hierover heeft of contact met de praktijk wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicurepraktijk Voetzorg Schagen verwerkt te behoeve van de volgende doelstelling(en):

o   Administratieve doeleinde

o   Communicatie over de opdracht

o   Uitvoering geven aan of het uitgeven van de opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

o   De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk VoetZorg Schagen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

o   Voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, meisjesnaam

o   Adres

o   Postcode en woonplaats

o   Geslacht

o   Geboortedatum

o   Contactpersoon (indien noodzakelijk)

o   Naam huisarts

o   Gegevens over gezondheid

o   Zorgpasje

o   (Zakelijk) Telefoonnummers

Uw persoonsgegevens worden Pedicurepraktijk VoetZorg Schagen opgeslagen ten behoeve van boven vernoemde  verwerking(en) voor de periode:

o   Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna allen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

o   Conform de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard  na de laatste behandeldatum

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de praktijk verstrekt kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt de praktijk gebruik van een derde partij voor:

o   Het verzorgen van de internetomgeving

o   Het verzorgen van de (financiële) administratie

Pedicurepraktijk Voetzorg Schagen geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerker overeenkomt hebben gesloten. Met deze partijen (verwerkers) heeft de praktijk uiteraard de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal de praktijk de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In een dergelijk geval dient de praktijk medewerking te verlenen en is dan ook wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan de praktijk indien noodzakelijk persoonsgegevens delen met derden indien u ons schriftelijk daarvoor toestemming geeft.

Minderjarigen

Pedicurepraktijk Voetzorg Schagen verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicurepraktijk Voetzorg Schagen bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat bij wet is vereist.

 

 

Beveiliging

Pedicurepraktijk Voetzorg Schagen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zoals:

o   Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

o   De praktijk hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen

o   De praktijk maakt back-ups  van de deze gegevens om deze te kunnen herstellen  bij fysieke of technische incidenten

o   De maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke de praktijk van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de praktijk of door een van de eerder genoemde verwerkers .

U heeft altijd het recht om de door u verstrekte toestemming  aan Pedicurepraktijk Voetzorg Schagen omtrent uw persoonsgegevens in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoons gegevens dan vraagt Pedicurepraktijk Voetzorg Schagen u hierover direct contract op te nemen met de praktijk.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacybescherming.

 

 Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement   nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contract op met Pedicurepraktijk Voetzorg Schagen.

Contactgegevens

Pedicurepraktijk Voetzorg Schagen

De Binenhof 47, 1741 ME Schagen

Email: voetzorgschagen@gmail.com